Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego

Zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego
 
Gmina Miejska Kraków zapewnia zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do i ze szkół, placówek oświatowych, placówek oświatowo-wychowawczych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, jeżeli dowóz wykonują rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

Zasady ubiegania się o przyznanie zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego określa procedura wewnętrzna Wydziału Edukacji UMK.
Treść procedury dostępna:
tutaj.

Podstawa prawna:
 art. 39a w zw. z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  Uchwała nr XII/200/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r.
Sprawę załatwia:
1. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Edukacji, Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek, ul. Stachowicza 18, 30–103 Kraków
numer telefonu: 012-616 52 00, e-mail: ek.umk@um.krakow.pl
2. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Dział Obsługi, ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków.
numer telefonu: 012-650 35 00, e-mail: sekretariat@mcoo.krakow.pl
 
Tryb postępowania:
1. Rodzic/opiekun prawny dziecka składa do Wydziału Edukacji UMK wniosek o przyznanie zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola – stanowiący załącznik do ww. procedury, dołączając kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
2. Jeżeli wnioskodawca ubiega się o zwrot kosztów przewozu za okres całego roku szkolnego to wniosek należy złożyć do 31 sierpnia br.
3. W sytuacji złożenia wniosku po terminie przyznanie zwrotu kosztów przewozu obejmuje okres od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
4. Przyznanie lub odmowa przyznania zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola następuje w formie pisma Wydziału Edukacji UMK informującego o sposobie rozstrzygnięcia sprawy dla rodzica/opiekuna prawnego, który złożył wniosek.
5. W przypadku przyznania zwrotu kosztów przewozu Wydział Edukacji UMK przekazuje informację do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie w celu podpisania umowy z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.
6. Wyznaczony do realizacji zadania pracownik MCOO w Krakowie podejmuje kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy.
7. Po podpisaniu umowy rodzic/opiekun prawny ucznia, któremu przyznano zwrot kosztów dowozu, składa w MCOO w Krakowie rachunki, wg wzoru stanowiącego załącznik do podpisanej umowy, za przejazdy ucznia niepełnosprawnego.
8. Rachunek nalezy złozyć do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia.
9. Dane dotyczące liczby dni, w których dziecko uczęszczało na zajęcia, potwierdza dyrektor szkoły/placówki oświatowej lub osoba upoważniona przez dyrektora. Nie przysługuje refundacja kosztów przejazdu za dni nieobecności ucznia w szkole/placówce oświatowej, gdzie rodzic/opiekun prawny nie wykonuje przewozu do szkoły/placówki oświatowej.
10. Środki finansowe z tytułu zwrotu kosztów przejazdu ucznia, zostają przekazane na rachunek bankowy rodzica/opiekuna nie później niż 14 dni od dnia złożenia rachunku.