Zorganizowany dowóz uczniów niepełnosprawnych

Zorganizowany dowóz uczniów niepełnosprawnych
 
Gmina Miejska Kraków zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu niepełnosprawnym dzieciom do najbliższego przedszkola oraz uczniom do najbliższej szkoły podstawowej. Uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej.

Zasady ubiegania się o objęcie dowozem zorganizowanym

Sprawę załatwia:
1. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Edukacji, Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek, ul. Stachowicza 18, 30–103 Kraków
   numer telefonu: 012-616 52 00, e-mail: ek.umk@um.krakow.pl
2. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Dział Obsługi, ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków.
   numer telefonu: 012-650 35 00, e-mail: sekretariat@mcoo.krakow.pl
 
Tryb postępowania:
1. Rodzic/opiekun prawny dziecka składa do Wydziału Edukacji UMK wniosek o objęcie dowozem zorganizowanym niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola –  dołączając kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
2. Przyznanie lub odmowa objęcia dowozem niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola następuje w formie pisma Wydziału Edukacji UMK informującego o sposobie rozstrzygnięcia sprawy dla rodzica/opiekuna prawnego, który złożył wniosek.
3. W przypadku przyznania dowozu, Wydział Edukacji przekazuje informację do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie oraz Wykonawcy realizującego dowóz w celu uzgodnienia harmonogramu dowozu  z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.
 
Termin załatwienia:
W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Wykonawcą usługi jest:
 
RTPartner sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie (31-711), ul. Władysława Jagiełły 20/1 (NIP: 675 11 60 523; REGON: 351389180).
 
numery telefonów:  Sekretariat: 012-647 03 95                     e-mail:  bok@radiotaxipartner.pl
    Centrala: 196-88 (z tel. kom. trzeba dodać 12)          
mobile:   666 035 000                                                    
604 909 688                                   
 
1. Wykonawca wykonuje usługi przewozowe polegające na dowozie w roku szkolnym 2021/2022 dzieci niepełnosprawnych do i ze szkół, placówek oświatowych, placówek oświatowo-wychowawczych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w tym objętych uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XII/200/19 z dnia 27 marca 2019 r. samochodami sprawnymi technicznie i przystosowanymi do przewozów pasażerskich (w tym samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich) zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi oraz umową zawartą z Gminą Miejska Kraków - MCOO w Krakowie.
2. Dowóz realizowany jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem przypadających w danym roku kalendarzowym dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w przedszkolach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, a w placówkach pozostałych na podstawie właściwego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego. O dodatkowych dniach wolnych od zajęć Wykonawca ma być informowany z zachowaniem co najmniej 3 dniowego wyprzedzenia.
3. Godziny dowozu dzieci do placówki oraz odwozu do domu Wykonawca ustala indywidualnie z rodzicami/prawnymi opiekunami przewożonych dzieci.
4. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług objętych zamówieniem z należytą starannością, w szczególności do:
- zapewnienia prawidłowej opieki przewożonym dzieciom uwzględniającej stopień i rodzaj ich niepełnosprawności, w tym wykonywania przewozów przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do przewozu osób niepełnosprawnych, nie karane i przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- zapewnienia przejazdu razem z dzieckiem dodatkowego opiekuna w celu sprawowania przez niego bezpośredniej opieki nad dzieckiem podczas przewozu w przypadku dzieci, których niepełnosprawność wiąże się z występowaniem zachowań mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa dziecka i/lub kierowcy/współpasażerów (w szczególności agresji werbalnej/ niewerbalnej, itp.),
- zapewnienia pomocy przy wsiadaniu dziecka do samochodu i wysiadaniu dziecka z samochodu,
- zapewnienia samochodów posiadających możliwość zamontowania na siedzeniach fotelików zabezpieczających, stanowiących własność rodziców dzieci,
- zapewnienia samochodów wyposażonych w sprawnie działający środek łączności umożliwiający natychmiastowy kontakt z Pogotowiem Ratunkowym,
- zapewnienia odpowiedniego standardu przewozu osób, przez który należy rozumieć: brak oparów paliwa we wnętrzu samochodu, czyste wnętrze, nieuszkodzoną tapicerkę, ilość osób przewożonych zgodną z określonymi normami technicznymi dla danego rodzaju pojazdu,
- zapewnienia możliwości przejazdu razem z dzieckiem jego rodzica/opiekuna prawnego w celu sprawowania przez niego osobiście opieki nad dzieckiem podczas dowozu (także w przypadku możliwych ataków epilepsji u dziecka),
- zapewnienia bezproblemowego kontaktu telefonicznego pomiędzy Wykonawcą (kierowcą) a rodzicami/ opiekunami prawnymi dzieci,
- niezwłocznego zapewnienia transportu zastępczego w cenie i na warunkach określonych niniejszą umową w przypadku awarii samochodu lub innych okoliczności uniemożliwiających dowóz leżących po stronie Wykonawcy (np. choroba kierowcy),
- posiadania przez kierowców (w widocznym miejscu) identyfikatorów Wykonawcy. 
5. Podczas realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad:
- maksymalny czas upływający od momentu odebrania dziecka z domu do chwili rozpoczęcia zajęć - 1 godzina zegarowa (uwaga: przedmiotowa zasada nie obowiązuje w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy powodujących wydłużenie czasu przejazdu np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, remonty ulic, zdarzenia drogowe, itp.),
- czas oczekiwania dziecka na odebranie z placówki po skończeniu zajęć - nie dłużej niż 1 godzina zegarowa,
- kierowca samochodu odbiera dziecko spod miejsca zamieszkania tj. domu, bloku - klatki schodowej, itp. i przekazuje dziecko do placówki (odbiór dziecka w miejscu i przez osobę wskazaną przez Dyrekcję placówki),
- w przypadku, gdy w pojeździe znajdują się inne dzieci kierowca nie ma prawa oddalić się od samochodu,
- kierowca zobowiązany jest do powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych o opóźnieniach (kontakt telefoniczny kierowcy z rodzicem lub opiekunem prawnym niezwłocznie w czasie wystąpienia opóźnienia lub innego zdarzenia),
- kierowca nie może opóźniać odjazdu z powodu niepunktualnego przekazania dziecka do przewozu, jeśli mogłoby to spowodować opóźnienie w transporcie innych uczniów, jednak w takiej sytuacji jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z rodzicem/opiekunem prawnym,
- jeżeli podczas przewozu dziecka dojdzie do sytuacji uniemożliwiającej dalszą jazdę (np. awarii samochodu, zatrzymania samochodu), podstawienie samochodu zastępczego spełniającego wymagania określone niniejszą umową nastąpi w czasie nie przekraczającym 30 minut od momentu wystąpienia tej sytuacji,
- wykonawca zobowiązany jest do potwierdzania wykonania każdego przewozu dziecka przez Dyrektora placówki, do której odbywa się przewóz lub osobę przez niego upoważnioną,
- w przypadku, gdy kierowca nie odbierze dziecka z miejsca zamieszkania lub placówki do 30 minut od wyznaczonej godziny odbioru, rodzic/ opiekun prawny dziecka może zapewnić mu transport zastępczy we własnym zakresie. Kosztami tego transportu obciążony zostaje Wykonawca.