Druga edycja Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków
30 kwietnia 2020

Druga edycja Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków

W styczniu 2020 roku ruszyła druga edycja sześciu odrębnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT" o następujących tytułach:
1)  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja,
2)  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja,
3)  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja,
4)  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja,
5)  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja, 
6)  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja.
 
Łączna wartość projektów wynosi 25 909 381,71 zł.
 
Głównym ich celem jest poprawa jakości kształcenia w poszczególnych branżach w obszarze ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) dla uczniów i nauczycieli poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.
 
Projekty są kontynuacją funkcjonowania Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ)
w poszczególnych branżach na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego o największym potencjale dydaktycznym dla branży.
 
W ramach Centrów Kompetencji Zawodowych będą realizowane kursy i szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe, staże i praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę technologiczno-dydaktyczną CKZ, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Będą prowadzone zajęcia dodatkowe w szkołach, przyznawane stypendia dla uczniów zdolnych, organizowane staże dla uczniów w przedsiębiorstwach oraz staże zawodowe dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
 
Druga edycja CKZ zakończy się we wrześniu 2023 roku.
 
0