Regulamin korzystania z parkingu przy siedzibie MCOO

Załącznik
do Zarządzenia nr 164/2019
Dyrektora MCOO w Krakowie
z dnia 04.09.2019 r.
 
Regulamin korzystania z parkingu
przy siedzibie Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
 
§ 1
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z parkingu niestrzeżonego znajdującego się przy siedzibie Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.  
2. Parking znajduje się w zarządzie Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, zwanym dalej „Administratorem”.
3.  Teren parkingu jest niestrzeżony i monitorowany, przeznaczony wyłącznie dla pracowników i klientów Administratora oraz osób posiadających jego zgodę na korzystanie z parkingu.
4. Na drogach wewnętrznych parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Kontrolę w zakresie zgodności postępowania korzystających z parkingu z przepisami prawnymi i postanowieniami Regulaminu sprawują osoby działające z upoważnienia Administratora.
6.  Korzystający z parkingu mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby wymienione w ust. 5.
7. Każdy korzystający z parkingu, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wjazdem na teren parkingu.
8. Wjazd na teren parkingu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i wszystkich jego postanowień.
 
§ 2
 
  1. Parking jest czynny w godzinach pracy Administratora. Przebywanie na terenie parkingu poza ww. godzinami, możliwe jest wyłącznie na podstawie odrębnej zgody.
2. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
3. Do wjazdu na teren parkingu upoważnia Identyfikator wydany przez Administratora.
4. W czasie korzystania z parkingu Identyfikator powinien być umieszczony w widocznym miejscu wewnątrz pojazdu za przednią szybą.
5. Administrator nie ma obowiązku zapewnienia miejsca postojowego każdemu posiadaczowi identyfikatora.
6. Osoby nie posiadające identyfikatora mogą wjechać na teren parkingu wyłącznie po uzyskaniu zgody upoważnionego pracownika Administratora.
7. W przypadku, gdy wszystkie miejsca postojowe są zajęte, upoważniony pracownik administratora może nie udzielić zgody na wjazd na teren parkingu. Powyższe dotyczy także osób posiadających zgodę Administratora na wjazd na teren parkingu.
8. Korzystający z parkingu zobowiązani są do parkowania pojazdów wyłącznie
w wyznaczonych do tego miejscach postojowych w systemie 1 samochód – 1 miejsce. Parkowanie na liniach wyznaczających miejsca parkingowe jest niedozwolone. Jeżeli Korzystający nie zastosuje się do wyżej wymienionego wymogu Administrator jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt i ryzyko użytkownika pojazdu.
9.  Zabrania się korzystania przez osoby nieupoważnione z miejsc parkingowych oznaczonych przez Administratora jako zarezerwowane. Do korzystania z ww. miejsc niezbędna jest odrębna zgoda Administratora.
10. Zabrania się korzystania przez osoby nieupoważnione z miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom, niż użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy  – Prawo
o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
11. Jeżeli Użytkownik pojazdu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie parkingu, zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami parkingowymi (w szczególności na drodze pożarowej, na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach, przejściach dla pieszych, miejscach oznaczonych znakami „zakaz parkowania”, „zakaz postoju” itp. lub innych miejscach nie oznaczonych, na miejscach zastrzeżonych bez udzielonej zgody Administratora bądź na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych bez posiadania karty osoby niepełnosprawnej), Administrator będzie uprawniony do odholowania pojazdu na koszt i ryzyko użytkownika pojazdu.
12. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik.
13. Użytkownik Pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
14. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren parkingu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów, którym Administrator udzielił zgody na wjazd i parkowanie.
 
§ 3
 
1. Przy wjeździe i wyjeździe z parkingu należy obowiązkowo:
a) przy wjeździe:
- zatrzymać się przy czytniku, 
- zeskanować kartę otwierającą szlaban,
- w przypadku braku ww. karty – zadzwonić dzwonkiem        znajdującym się przy czytniku i przedstawić cel wizyty pracownikowi Administratora,
- zaczekać na podniesienie się zapory wjazdowej, a następnie bez zwłoki wjechać na parking,
b) przy wyjeździe - zaczekać na podniesienie się zapory wyjazdowej a następnie bez zwłoki wyjechać z parkingu.
2.   Przy wjeździe i wyjeździe z parkingu zabrania się jednoczesnego przejazdu pod otwartą zaporą dwóch pojazdów. Zapora zamyka się natychmiast za każdym pojazdem. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu koszty zawiązane z uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu obciążają Użytkownika pojazdu.
 
§ 4
 
1. Na terenie parkingu bezwzględnie zabrania się:
a)   palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
b)   spożywania alkoholu,
c)   składowania paliw, substancji łatwopalnych i toksycznych, jak również opróżnionych pojemników po takich substancjach,
d)   postoju pojazdu z pracującym silnikiem,
e)   parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, układem olejowym, układem chłodzenia lub z innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować zniszczenie parkingu,
f)   postępowania niezgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi.
2. Na miejscach parkingowych i drogach wewnętrznych zabrania się:
a)   mycia, naprawy, odkurzania pojazdów,
b)   wymiany cieczy chłodzącej,
c)   napełniania czy uzupełniania paliwa lub olejów,
d) innych czynności mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.
3.   Handel obnośny, obwoźny, roznoszenie ulotek, organizowanie zgromadzeń, występów artystycznych i innych, na terenie parkingu, są dozwolone wyłącznie za uzyskaniem uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.
4.   Administrator jest uprawniony do usunięcia z terenu parkingu osoby niestosujące się do powyższych zasad.
 
§ 5
 
1.   W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu Administrator może zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu na koszt użytkownika pojazdu.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez użytkownika.
3. Administrator upoważniony jest do usunięcia pojazdu z parkingu także w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
 
§ 6
 
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, żywiołów, kradzieży, włamania, rozboju, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód komunikacyjnych
i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez pieszych poruszających się po parkingu.
4. Korzystający z parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie samego
i osoby, pozostające pod jego opieką. Korzystający z parkingu, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora o spowodowaniu i / lub poniesieniu na Parkingu szkody i złożenia stosownego „oświadczenia” w formie pisemnej nie później niż przed opuszczeniem Parkingu.
 
§ 7
 
Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu należy zgłaszać drogą pisemną na adres Administratora: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków.