Monitoring wizyjny - informacja RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków (dalej MCOO).
 
Inspektor ochrony danych
W MCOO wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: iodmcoo@mcoo.krakow.pl lub listownie na adres pocztowy administratora.
 
Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku, numerów rejestracyjnych pojazdów oraz pozostałych danych pozyskanych poprzez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
Obszar objęty monitoringiem
Monitoring wizyjny obejmuje następujące pomieszczenia/obszar:
a) wejście główne do budynku A przy ul. Ułanów 9a i teren przyległy - na zewnątrz,
b) wjazd na teren MCOO z ul. Ułanów i parking od strony wjazdu - na zewnątrz,
c) wejście główne do budynku B przy ul. Ułanów 9a - na zewnątrz,
d) wejście główne do budynku B przy ul. Ułanów 9a – wewnątrz,
e) klatka schodowa nr 2 w budynku B przy I piętrze – wewnątrz,
f) parking przy budynku B od strony północnej - na zewnątrz,
g) parking przy budynku B od strony północno - wschodniej - na zewnątrz,
h) parking pomiędzy budynkami A i B - na zewnątrz.
 
 
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności służbom, inspekcjom lub organom.Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane osobowe są podmioty uprawnione do obsługi urządzeń rejestrujących obraz w celu dokonania niezbędnych napraw i czynności serwisowych.
 
Okres przechowywania danych
Nagrania obrazu zawierające dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:
  1. dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w trybie art. 15 RODO;
  2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych zgodnie z  w art. 16 RODO;
  3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO ;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
    w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.