Medycyna Pracy


Aktualizacja:
 
 

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-106), ul. Komorowskiego 12, wznowiło wykonywanie badań okresowych dla wszystkich pracowników samorządowych jednostek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków posiadających ważne skierowanie, wystawione przez jednostkę w której pracują.
W celu umówienia wizyty na badania okresowe, prosimy kontaktować się telefonicznie pod nr 12 68-30-594, 12 68-30-596 lub osobiście (rejestracja medycyny pracy V piętro).
Prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego na terenie przychodni.
 
Jednocześnie przypominamy, że obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników jest nadal zawieszony - zgodnie z komunikatem poniżej.

Na podstawie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawieszony jest obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników, którym podlegają na podstawie art. 229 § 2 ustawy Kodeks pracy.
Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (...) pracodawcy i pracownicy będą zobowiązani niezwłocznie podjąć wykonanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.
Pełna treść komunikatu Państwowej Inspekcji Pracy dostępna jest pod linkiem.

 
 
W okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. podmiotem wykonującym badania profilaktyczne pracowników samorządowych jednostek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, jest wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-106), ul. Komorowskiego 12.

Badania dla pracowników wszystkich obsługiwanych jednostek są wykonywane w placówce Centrum Medycyny Profilaktycznej przy ul. Komorowskiego 12 w Krakowie (Międzyzakładowa Przychodnia Medycyny Pracy nr 1).


 

Organizacja udzielania świadczeń:

- pracownik ze skierowaniem z zakładu pracy zgłasza się do rejestracji ogólnej do wyodrębnionego stanowiska dla obsługi wyłącznie osób z jednostek obsługiwanych na podstawie umowy z MCOO w Krakowie,
- otrzymuje rozpis pracowni i poradni z podaniem godzin wizyt,
- maksymalny czas oczekiwania pracownika na otrzymanie ww. informacji wynosi 30 min,
- jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do wyodrębnionego stanowiska w rejestracji ogólnej powoduje, że czas oczekiwania mógłby być dłuższy niż 30 min. CMP zobowiązane jest do niezwłocznego uruchomienia dodatkowego stanowiska w rejestracji, tak aby limit czasu nie został przekroczony,
- powyższy warunek dotyczący maksymalnego czasu oczekiwania pracownika na otrzymanie informacji nie obowiązuje w okresie od 15.08.2021r.do 15.09.2021r.,
- procedura badań profilaktycznych i badań do celów orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,
- dla jednego pracownika zamyka się najdalej w ciągu dwóch wizyt pracownika w ośrodku CMP w następujących po sobie dniach powszednich,
- CMP winien tak ustalić pracownikowi terminy poszczególnych badań, aby jego pobyt na terenie ośrodka w ramach jednego dnia nie trwał dłużej niż:
    a) 4godz. od momentu zarejestrowania - dla pierwszej wizyty pracownika w ośrodku CMP
    b) 2godz. od wyznaczonego terminu pierwszego badania w danym dniu - dla drugiej wizyty pracownika w ośrodku CMP.
 

Tryb przekazywania zaświadczeń:

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy jest będzie przekazywane przez CMP w dwóch egzemplarzach pracownikowi (jeden egzemplarz dla pracodawcy, drugi dla pracownika),
- orzeczenie lekarskie dot. udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nauczyciel, drugi dyrektor jednostki, który skierował nauczyciela na badanie lekarskie, a trzeci jest dołączany do dokumentacji medycznej nauczyciela.
Obsługę zadania w ramach MCOO zapewnia sie Dział Obsługi. Wszelkie pytania związane z badaniami prosimy kierować pod numery telefonów:
12-65 03 904 lub 12-65 03 905.

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o. o. (Międzyzakładowa Przychodnia Medycyny Pracy nr 1 przy ul. Bolesława Komorowskiego 12.) będzie nieczynne w 2021 r. w dniach:
2 kwietnia, 30 kwietnia, 4 czerwca, 12 listopada i 24 grudnia 

Informacje dotyczące organizacji badań w związku z pandemią Covid-19 zostały zawarte w załączonym poniżej piśmie Centrum Medycyny Profilaktycznej.
 
 

umieszczono na stronie: 2021-03-18
umieszczono na stronie: 2021-05-26
umieszczono na stronie: 2021-03-18
umieszczono na stronie: 2021-03-18
Opisy powinny być dołączane do wszystkich faktur za badania, wystawionych przez podmiot świadczący obsługę w danym roku budżetowym.
umieszczono na stronie: 2021-07-16
pobierz wszystkie załączniki (.zip)