Przystosowanie budynku oświatowego na os. Willowym 35 dla potrzeb poradni pszychologiczno-pedagogicznej
29 kwietnia 2021

Przystosowanie budynku oświatowego na os. Willowym 35 dla potrzeb poradni pszychologiczno-pedagogicznej

Trwa badanie ofert złożonych w ramach procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na zadanie inwestycyjne „Adaptacji budynku na os. Willowym 35 na potrzeby poradni”. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziane jest w III kwartale bieżącego roku, natomiast jeszcze w 2021 roku ukończony zostanie etap I prac. Całkowity koszt realizacji  projektu wyniesie ok. 12 mln zł (3mln zł - w 2021 roku).
 
Zadanie zakłada przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku szkolnego na os. Willowym 35 na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Powstaną nowe pomieszczenia funkcjonalne na potrzeby poradni dla max. 300 osób. Budynek zyska także zewnętrzną windę dla osób niepełnosprawnych oraz nowe schody zewnętrzne. Wymienione zostaną również instalacje wewnętrzne i zewnętrzne. Na potrzeby poradni, wokół budynku powstanie 26 miejsc parkingowych, drogi wewnętrzne oraz nowe chodniki z kostki brukowej.
 
Inwestycja ta wpisuje się w rosnące potrzeby mieszkańców Nowej Huty. W poradni będą świadczone usługi związane z pomocą w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielaniem rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagane będą przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 
Realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2021 - 2024.

Galeria