Zawiadomienie o zamiarze zakupu nieruchomości: „Nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do nieruchomości przeznaczonej na organizację przedszkola i żłobka”

09 listopada 2021

Gmina Miejska Kraków informuje o zamiarze nabycia własności i innych praw do nieruchomości przeznaczonej na organizację przedszkola i żłobka (opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3) na terenie Miasta Krakowa w rejonie ul. Powstańców, ul. Piasta Kołodzieja (Dzielnica XV Mistrzejowice), która najpóźniej do 30 czerwca 2022 r może zostać przystosowana na cztero lub pięciooddziałowe przedszkole samorządowe, w którym zlokalizowane zostaną: min. 4 sale zabaw (każda o powierzchni ok. 60 m2), wydawalnia posiłków, zmywalnia, szatnia, łazienki i pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia dla żłobka min. 2 sale opieki (każda o powierzchni co najmniej 45 m2), kuchnia/rozdzielnia posiłków, zmywalnia, szatnia, łazienki i pomieszczenia administracyjne.

Wysokość pomieszczeń powinna wynosić 3 m. Poziom podłogi w pomieszczeniach powinien znajdować się powyżej lub być równy poziomowi terenu przy budynku. Dodatkowo pomieszczenia powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8-16.

Powierzchnia budynku/lokalu powinna wynosić min 800 m² i być dostosowana do objęcia opieką min 100 dzieci w przedszkolu (4 oddziały po 25 dzieci/oddział) oraz min 32 dzieci w żłobku. Budynek/lokale przedszkola i żłobka powinny posiadać 2 odrębne wejścia oraz dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej budynku/lokalu, przy budynku/lokalu powinny być zlokalizowane miejsca postojowe przynależne do lokalu. Budynek/lokal powinien mieć dostęp do placu zabaw bezpośrednio przy budynku/lokalu. Dopuszcza się, aby lokal/budynek nie posiadał wyodrębnionego placu zabaw pod warunkiem, że Oferent wykaże, że w najbliższej okolicy znajduje się teren zielony, do którego oferent posiada tytuł prawny lub który jest własnością Gminy Miejskiej Kraków z możliwością urządzenia placu zabaw.

Budynek/lokal powinien zostać wykończony zgodnie z wytycznymi, które zostaną doprecyzowane podczas negocjacji. Oferty należy przekazać pisemnie na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9a, budynek A  lub w formie elektronicznej e-mail: sekretariat@mcoo.krakow.pl w terminie do dnia
23 listopada br. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 650 38 65.

Oferta powinna zawierać:

1. opis nieruchomości w zakresie m.in.:
  • lokalizacja budynku/lokalu,
  • zestawienie powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej, powierzchni lokalu, powierzchni placu zabaw,
  • etapu realizacji budynku/lokalu: w przypadku trwającej budowy podać planowaną datę oddania do użytkowania, w przypadku budynku oddanego do użytkowania -  datę pozwolenia na użytkowanie,
  • obecny stan techniczny budynku/lokalu,
  • wskazać obecne przeznaczenie budynku i sposób użytkowania wraz z podaniem kategorii zagrożenia ludzi w aspekcie przepisów przeciwpożarowych,
  • obecny stan prawny nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek/lokal (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, współużytkowanie wieczyste, itd.),
  • ilość wejść,
  • wysokość pomieszczeń,
  • wyposażenie w instalacje wewnętrzne,
  • dostosowanie budynku/lokali dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
2. rzuty budynku/rzuty lokalu wraz z opisem pomieszczeń oraz podstawowymi wymiarami (wielkość pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych itd.),

3. plan sytuacyjny z wskazaniem placu zabaw oraz miejsc postojowych. W przypadku braku bezpośrednio przy budynku placu zabaw oraz wydzielonych miejsc postojowych przynależnych do budynku/lokalu  należy na planie sytuacyjnym wskazać lokalizację ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz publicznego terenu zielonego,

4. zdjęcia nieruchomości,

5. cenę - podana cena musi uwzględniać podatek VAT, a rozliczenia finansowe prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych (PLN). Cena powinna obejmować cenę budynku/lokalu oraz wszystkie prace (z uzyskaniem stosownych pozwoleń, uzgodnień, itd.), które konieczne są do wykonania w budynku/lokalu, mające na celu doprowadzenie budynku/lokalu do stanu, w którym będzie można prowadzić cztero lub pięciooddziałowe przedszkole i żłobek, które stoją po stronie sprzedającego i zostaną wykonane przed przekazaniem budynku/lokalu.

W przypadku wyboru oferty Oferenta, Sprzedający zobowiązuje się, że przed podpisaniem umowy przedłoży dokumenty potwierdzające, że w budynku/lokalu, który ma być przedmiotem zbycia, możliwe jest zorganizowanie przedszkola i żłobka w wyznaczonym przez Gminę czasie.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego i nie zobowiązuje Gminy Miejskiej Kraków do zakupu nieruchomości.