Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
mchewgmkrakow

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” na podstawie zawartej Umowy nr RPMP.10.01.03-12-0327/16-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenia ogólne.

Projekt realizowany będzie w trakcie 2 lat szkolnych tj. rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020 w okresie 02.07.2018 r. do 30.06.2020 r.


Główne cele projektu:
  1. Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych.
  2. Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz pracy metodą eksperymentu.
  3. Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez szereg działań realizowanych w krakowskich szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz klasach gimnazjalnych poprzez:

• realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

• realizację różnych form rozwijających uzdolnienia

• organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów

• realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą

• wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK

• szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu

• kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń

• pomoc stypendialną dla uczniów przeznaczoną na cele edukacyjne, np. zajęcia pozaszkolne rozwijające kompetencje.

Projekt jest zorganizowany w sposób w pełni dopasowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im pełen dostęp do udziału w Projekcie. Projekt realizowany jest zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w biurze realizatora projektu: Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9 w Krakowie, oraz na stronie www Realizatorów projektu.

Całkowita wartość projektu - 4.581.846,20 zł

Projekt finansowany przez Gminę Miejską Kraków - 229.092,31 zł

Projekt dofinasowany z UE - 3.894.569,27 zł

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków realizatorami projektu są:

1. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie, 31-922 Kraków, os. Stalowe 18;

2. Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Staszica w Krakowie, 31-985 Kraków, ul. Branicka 26;

3. Szkoła Podstawowa nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie, 31-909 Kraków, os. Na Skarpie 8;

4. Szkoła Podstawowa nr 88 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, 31-972 Kraków, os. Szklane Domy 2;

5. Szkoła Podstawowa nr 101 im. Hansa Christiana Andersena w Krakowie, 31-832 Kraków, os. Jagiellońskie 9;

6. Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie, 31-328 Kraków, ul. Stachiewicza 33;

7. Szkoła Podstawowa nr 137 im. Prof. Wiktora Zina w Krakowie, 30-798 Kraków, ul. Wrobela 79;

8. Szkoła Podstawowa nr 142 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, 31-998 Kraków, ul. Drożyska 13;

9. XLI Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie, 31-150 Kraków, Rynek Kleparski 18;

10. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie, 30-540 Kraków, al. Dembowskiego 12;

11. Szkoła Podstawowa nr 77 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Krakowie, 31-618 Kraków, os. Złotego Wieku 36;

12. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie, 31-322 Kraków, ul. Józefa Chełmońskiego 24;

13. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie, 31-455 Kraków, ul. Seniorów Lotnictwa 5;

14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie, 30-838 Kraków, ul. Telimeny 9;

15. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie, 31-481 Kraków, ul. Kazimierza Odnowiciela 2;

16. Szkoła Podstawowa nr 157 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie, 30-695 Kraków, ul. Rydygiera 20;

17. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 35;

18. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19 w Krakowie, 31-901 Kraków, os. Willowe 1;

19. Szkoła Podstawowa nr 141 im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie, 31-988 Kraków, ul. Sawy-Calińskiego 12;

20. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 30-349 Kraków, ul. Wacława Lipińskiego 2;

21. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, 30-638 Kraków, ul. Czarnogórska 14;

22. XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie, 31-542 Kraków, ul. Sądowa 4;

23. Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, 31-509 Kraków, ul. Aleksandra Lubomirskiego 21;

24. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, 31-234 Kraków, Górka Narodowa 116;

25. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9.