Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
mchewgmkrakow

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” na podstawie zawartej Umowy nr RPMP.10.01.03-12-0327/16-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Podziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w trakcie 2 lat szkolnych tj. rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 w okresie 03.07.2017 r. do 01.07.2019 r.


Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do następujących typów projektów:
 1. Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych.
 2. Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz pracy metodą eksperymentu.
 3. Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną.

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające lub usprawniające dla uczniów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie: nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki oraz innych kompetencji kluczowych, w tym wyjścia uczniów na zajęcia pozaszkolne. Zorganizowane zajęcia merytoryczne są jedną z wielu form wsparcia realizowaną w ramach projektu obejmują zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie zajęć lekcyjnych w szkole i w terenie, kół zainteresowań, wycieczek, warsztatów i są realizowane przez szkołę, która jest realizatorem projektu. Zajęcia merytoryczne organizowane przez Realizatorów projektu odpowiadają na indywidulane potrzeby rozwojowe uczniów w tych placówkach.

Projekt ma na celu rozwijanie umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie: wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i pracy metodą eksperymentu.

Projekt jest zorganizowany w sposób w pełni dopasowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im pełen dostęp do udziału w Projekcie. Personel Projektu w zależności od potrzeb osób niepełnosprawnych będzie wspomagał uczestników projektu na każdym etapie jego realizacji.

Projekt realizowany jest zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn. Regulamin projektu dostępny jest w biurze realizatora projektu: Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9 w Krakowie, oraz na stronie www Realizatorów projektu.


Całkowita wartość projektu -  4.581.846,20 zł.
Projekt finansowany przez Gminę Miejską Kraków -     229.092,31 zł.
Projekt dofinasowany z UE -  4.352.753,89 zł.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków realizatorami projektu są:

 1. Szkoła Podstawowa nr 37, 31-922 Kraków, os. Stalowe 18
 2. Szkoła Podstawowa nr 74, 31-985 Kraków, ul. Branicka 26
 3. Szkoła Podstawowa nr 80, 31-909 Kraków, os. Na Skarpie 8
 4. Szkoła Podstawowa nr 88, 31-972 Kraków, os. Szklane Domy 2
 5. Szkoła Podstawowa nr 101, 31-832 Kraków, os. Jagiellońskie 9
 6. Szkoła Podstawowa nr 113, 31-328 Kraków, ul. Stachiewicza 33
 7. Szkoła Podstawowa nr 137, 30-798 Kraków, ul. Wróbla 79
 8. Szkoła Podstawowa nr 142, 31-998 Kraków, ul. Dorożyska 13
 9. XLI Liceum Ogólnokształcące (od 31.VIII.2017 r. Gimnazjum nr 4), 31-150 Kraków, Rynek Kleparski 18
 10. Szkoła Podstawowa nr 29 (od 31.VIII.2017 r. Gimnazjum nr 34), 30-537 Kraków, Potebni 7
 11. Szkoła Podstawowa nr 77 (od 31.VIII.2017 r. Gimnazjum nr 37),31-618 Kraków, os. Złotego Wieku 36
 12. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, 31-322 Kraków, Chełmińskiego 24
 13. Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr 128 (od 31.VIII. 2017 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9), 31-455 Kraków, ul. Seniorów Lotnictwa 5
 14. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, 30-838 Kraków, ul. Telimeny 9
 15. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 (Gimnazjum nr 9) 31-481 Kraków, ul. Kazimierza Odnowiciela 2
 16. Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr 157 (od 31.VIII.2017 r, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15), 30-695 Kraków, ul. Rydygiera 20
 17. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 35
 18. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, 31-901 Kraków, os. Willowe 1
 19. Oddziały gimnazjalne przy szkole Podstawowej nr 141 (od 31.VIII.2017 r. Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 52), 31-999 Kraków, ul. Sawy-Calińskiego 12
 20. Oddziały gimnazjalne przy Szkole podstawowej nr 151 (od 31-VIII.2017 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2), 30-349 Kraków, ul. Lipińskiego 2
 21. Zespół Szkól Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, 30-638 Kraków, ul. Czarnogórska 14
 22. XIII Liceum Ogólnokształcące, 31-542 Kraków, ul. Sadowa 4
 23. Zespół Szkól i Placówek Specjalnych, 31-509 Kraków, ul. Lubomirskiego 21
 24. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych, 31-234 Kraków, Górka Narodowa 116
 25. Miejskie Centrum obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9