Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
mchewgmkrakowru

ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA DO POMOCY STYPENDIALNEJ DLA UCZNIÓW!

Szanowni Państwo,


Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do pomocy stypendialnej udzielanej w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków" realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 2 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 r.


Pomoc stypendialna w projekcie „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” kierowana jest do uczniów następujących szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorących udział w projekcie tj.:
  1. Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie, 31-328 Kraków, ul. Stachiewicza 33;
  2. Szkoła Podstawowa nr 137 im. Prof. Wiktora Zina w Krakowie, 30-798 Kraków, ul. Wrobela 79;
  3. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie, 30-540 Kraków, al. Dembowskiego 12;
  4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, 30-638 Kraków, ul. Czarnogórska 14;
  5. XIII Liceum Ogoacute;lnokształcące im. Bohateroacute;w Westerplatte w Krakowie, 31-542 Kraków, ul. Sądowa 4;

Rekrutacja jest prowadzona w każdej szkole oddzielnie.

W ramach projektu przewidziana jest pomoc materialna w formie stypendiów dla uczniów szkół objętych projektem z obszaru Gminy Miejskiej Kraków, z przeznaczeniem na cele edukacyjne np. zajęcia pozaszkolne, kursy, szkolenia, warsztaty, zakup pomocy dydaktycznych rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz właściwe postawy/umiejętności (kreatywność, innowacyjność oraz pracę zespołową).

 

Kryterium formalne: status ucznia/uczennicy szkoły podstawowej lub ponadgimnazjalnej.

Termin rekrutacji: wrzesień 2018r.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne – Regulamin udzielania stypendiów uczniom, formularz o przyznanie stypendium, oświadczenie członka rodziny o dochodzie, oświadczenie ucznia biorącego udział w Projekcie, oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej, formularz diagnozy kompetencji ucznia, Indywidualny Program Wsparcia, sprawozdanie stypendialne, umowa stypendialna, deklaracja uczestnictwa ucznia, oświadczenie uczestnika projektu, zakres danych osobowych do Systemu SL

 

Dokumenty należy składać zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w sekretariacie szkoły 30 września 2018 r.

Niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Realizatora Projektu w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty Krakowie, ul. Ułanów 9 lub pod numerem telefonu: 12 617 88 25.

ZAPRASZAMY!


Pliki do pobrania:

Regulamin udzielania stypendiów uczniom

Formularz o przyznanie stypendium

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie

Oświadczenie ucznia biorącego udział w Projekcie,

Oświadczenie o wywodzeniu się ucznia z rodziny wielodzietnej

Formularz diagnozy kompetencji ucznia

Indywidualny Program Wsparcia

Sprawozdanie stypendialne,

Umowa stypendialna

Deklaracja uczestnictwa ucznia

Oświadczenie uczestnika projektu

Zakres danych osobowych