PROJEKTY UNIJNE i INNE

 

Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków

 

            Z jednej strony poprawa jakości powietrza w mieście, z drugiej zmniejszenie poboru energii, czyli obniżenie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli – to główne założenia projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”. Jest to jeden z najważniejszych programów realizowanych w Krakowie z pomocą środków unijnych, a zarazem jeden z najdroższych w dziedzinie oświaty. Jego wartość wynosi 22 568 560,39 zł, z czego 12 674 803,73 zł to dofinansowanie z UE, a 9 825 675,19 zł wkład własny Krakowa.
            Umowa na dofinansowanie projektu miedzy Gminą Miejską Kraków a Zarządem Województwa Małopolskiego została podpisana 25 kwietnia 2017 roku.
Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 4.3.1 „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej– Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu w ciągu trzech lat przeprowadzona zostanie termomodernizacja 27 krakowskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Zgodnie z audytem energetycznym,w zależności od potrzeb, modernizacja energetyczna budynków obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO, wymianę zasobników do ciepłej wody użytkowej.
            Realizacja projektu zakłada m.in.:
redukcję emisji dwutlenku węglao 32,90%,
redukcję emisji pyłów PM10 i PM2,5 o 44,65%,
zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dla budynków o 44,35 %.

 


            Inwestycje mają zastać zakończone do końca 2019 roku.

 

 


 

Kraków stawia na nowoczesne kształcenie zawodowe

 

          Doradztwo zawodowe, dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego, i to zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, czy wreszcie zakup do szkół niezbędnego wyposażenia – Małopolska i Kraków stawiają na rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego, ściśle powiązanego z oczekiwaniami rynku pracy. Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Program współfinansowany przez środki unijne rozpoczął się 23 października 2017 roku i potrwa do końca 2021. Do tej pory skorzystało z niego 4 tysiące uczniów, docelowo ma być dwa razy tyle. Wsparcie dedykowane kształceniu zawodowemu, jest kontynuacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” prowadzonego w latach 2010-2015.
            Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży kształcącej się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności nauczania oraz podniesienie u uczniów krakowskich szkół podstawowych czy liceów zdolności do podejmowania właściwych decyzji, dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej.
            W ramach programu powstała między innymi Małopolska Chmura Edukacyjna, która ma zapewnić uczniom techników możliwość poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych, a także wzmocnić współpracę pomiędzy szkołami zawodowymi, a uczelniami, które koordynują poszczególne obszary tematyczne. W projekcie uczestniczą:
- Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (język angielski zawodowy, mechaniczno-mechatroniczny),
- Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (żywność, środowisko),
- Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie (budownictwo),
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (mechaniczno-mechatroniczny),
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (elektryczno-elektroniczny),
- Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (turystyka).
            W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” powstały także Szkolne Punkt Informacji i Kariery, które mają pomóc uczniom 7 i 8 klasszkół podstawowych wybrać dalszy kierunek edukacji. W sumie doradztwem zawodowym zostało objętych 57 placówek publicznych.
            Całkowity koszt projektu to 53 864 704,01 zł, z czego Gmina Miejska Kraków wydatkuje 2 157 386,40 zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 51 707 317,61 zł.

            Szczegółowe informacje na temat programu oraz lista szkół nim objętych na stronie:
http://www.mcoo.krakow.pl/unijne_mkz2.html

 

 


 

Więcej miejsc, pomocy dydaktycznych, czyli zmieniamy krakowskie przedszkola

 

          Nowe oddziały dla 400 przedszkolaków, 24 placówek, poprawa warunków edukacji dla dzieci niepełnosprawnych, w tym zakup pomocy dydaktycznych – wszystko w ramach projektu „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków”. Nowe oddziały powstają w 3 krakowskich przedszkolach: Samorządowym Przedszkolu nr 41 przy ulicy dr Józefa Babińskiego, Samorządowym Przedszkolu nr 95 im. K. Makuszyńskiego przy ulicy Kościuszkowców oraz Przedszkolu przy Szkole Podstawowej nr 157 przy ulicy Rydygiera. W 21 innych placówkach (przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi) przeprowadzone zostaną prace związane z poprawą warunków edukacji i zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Miedzy innymi na placach zabaw pojawią się bezpieczne dla dzieci urządzenia i konstrukcje, nie tylko rozwijające u nich umiejętności ruchowe, ale zachęcające do odkrywania podczas zabawy tajemnic matematyki czy języka angielskiego.
            Ze środków unijnych sfinansowane zostaną także dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków oraz zakup nowego sprzętu komputerowego czy pomocy dydaktycznych.
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ogłosiło właśnie dwa zamówienia: na dostawę pomocy dydaktycznych oraz na dostawę sprzętu multimedialnego i komputerowego. Pierwsze obejmuje miedzy innymi urządzenia do integracji sensorycznej, logopedii, rehabilitacji oraz oprogramowania edukacyjne w tym podręczniki, gry, puzzle, zabawki.
Wszystko ma trafić do 21 placówek. 16 przedszkoli otrzyma natomiast komputery, laptopy oraz tablice interaktywne. W sumie w pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt multimedialny zostanie wyposażonych 24 jednostek.
            Projekt „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 10.1.1 „Wychowanie przedszkolne ZIT”.

            Całkowita kwota projektu to 4 711 081,41 zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 3 889 728,51, a wkład własny Gminy Kraków – 821 352,90 zł.

            Dodatkowe informacje i regulamin projektu na stronie:
http://www.mcoo.krakow.pl/unijne_zowp.html

 


 

 

 


 

          Rozwijanie uzdolnień i wyrównywanie szans   – ruszył projekt Rozwój kompetencji kluczowych uczniów   i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

            Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz informatyki; rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli, aby skuteczniej wykorzystywali w nauczaniu nowoczesne narzędzia edukacyjne oraz technologie informacyjne i komunikacyjne; wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów poprzez pomoc stypendialną – to główne założenia projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, który właśnie się rozpoczął. Będzie realizowany od 2 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 roku, czyli w trakcie 2 lat szkolnych (2018/2019 i 2019/2020).
            W ramach projektu będą prowadzone zajęcia dydaktyczne w formie zajęć pozalekcyjnych w szkole i w terenie, koła zainteresowań, warsztaty, wycieczki. Program zajęć będzie dostosowany do indywidulanych potrzeb uczniów w tych placówkach. Organizacją zajęć zajmą się szkoły, które są realizatorami programu. Projekt jest zorganizowany w sposób w pełni dopasowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych i realizowany zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn.
            Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Podziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.
            Całkowita wartość projektu to 4 581846,20 zł., z czego 229092,31 zł. wynosi wkład własny Gminy Miejskiej Kraków, a 3 894 569,27 zł dofinansowanie z Unii Europejskiej.

 

            Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie:

http://zeo.krakow.pl/unijne_rkkun.html

 

            Rozpoczęła się rekrutacja do projektu i poniżej 3 linki do poszczególnych ogłoszeń:

1. Rekrutacja dla uczniów       http://www.mcoo.krakow.pl/unijne_rkkun-ru.html

2. Rekrutacja dla nauczycieli   http://www.mcoo.krakow.pl/unijne_rkkun-rn.html

3. Rekrutacja dla pomocy stypendialnej   http://www.mcoo.krakow.pl/unijne_rkkun-rs.html

 


 

Odnaleźć się na rynku pracy. Centrum Kompetencji Zawodowych

 

             Niemal 12 tysięcy uczniów, czyli blisko 47 procent ogółu młodzieży, kształcącej się w krakowskich samorządowych szkołach ponadpodstawowych wybrało w roku szkolnych 2017/2018 edukację zawodową. Samorządowe szkoły zawodowe wszystkich typów funkcjonują w Krakowie w 24 zespołach szkół oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W sumie to 23 czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie; 21 trzyletnich branżowych szkół I stopnia; 3 szkoły policealne dla młodzieży i 8 szkół policealnych dla dorosłych oraz szkoły zawodowe specjalne – 2 technika, 5 branżowych szkół I stopnia i 3 szkoły policealne.
            Uczniowie krakowskich szkół zawodowych mają też możliwość uzyskiwania dodatkowych  umiejętności specjalistycznych oraz uprawnień przydatnych w późniejszej pracy zawodowej w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w których uczestniczy Gmina Miejska Kraków. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 krakowskie samorządowe szkoły zawodowe realizują 6 projektów„Centrum Kompetencji Zawodowych”.Ich celem jest zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na rynku pracy poprzez umożliwienie nabycia dodatkowych kompetencji w formie kursów i szkoleń oraz udział w stażach, realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Projekty zakładają także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych.
            „Centrum Kompetencji Zawodowych” realizowany jest w branżach:
- budowlanej,
- mechanicznej,
- turystyczno-gastronomicznej,
- elektryczno-elektronicznej,
- rolniczo-leśnej z ochrona środowiska,
- administracyjno-usługowej.
            Projekty „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków”realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT". Całkowita wartość wynosi 31 423 753, 05 zł., z czego 28 281 306, 08 zł. to dofinansowanie z UE.
            Realizatorami projektu są Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie oraz szkoły i placówki, w których odbywać się m.in. rekrutacja.


            Szczegółyoraz wykaz szkół uczestniczących w programie można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.mcoo.krakow.pl/unijne_ckz.html

 


 

Małopolska Chmura Edukacyjna II”

 

            „Małopolska Chmura Edukacyjna II w Gminie Miejskiej Kraków” to innowacyjny projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Dzięki niemu uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli on-line uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców krakowskich wyższych uczelni, realizować wspólne projekty badawcze, co pozwoliłona podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kluczowych kompetencji. Zajęcia i wykłady prowadzili nauczyciele akademiccy z sześciu krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Pedagogicznego, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Rolniczego.
            Zajęcia odbywały się w dziesięciu obszarach tematycznych, czyli fizyki, informatyki, matematyki, biologii, chemii, budownictwa, języków obcych, społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorczości oraz środowiska i żywności.
Realizatorami projektu byli:
- Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,
- I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego,
- V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego,
- Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie,
- Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.           

 

            Wartość projektu to 95 723,75 zł. Kwota dofinasowania z UE wyniosła 90 937,56 zł, reszta to wkład własny Gminy Kraków.

            O projekcie można także przeczytać na stronie:

http://zeo.krakow.pl/unijne_mce-II.html